⇦ وقتي همسرتان كارهای مردانه‌اش را انجام ميدهد، پيش خودتان نگوييد به وظيفه‌اش عمل كرده و نيازی به تشكر نيست. ‌‌⇦ فكر نكنيد مردتان به‌خاطر دست‌های قوی و تواناييهای مردانه‌اش نيازی به شنيدن تشكر ندارد ⇦ در ازای هر قدمی كه برای شما و زندگی مشترك‌تان… بیشتر »
کلیدواژه ها: تشکر, همسر

موضوعات: خانواده
   چهارشنبه 6 تیر 13971 نظر »